TMR1962,
 department, IMST, UPB, Bucharest, ROmania

INGINERIA MANAGERIALA A SISTEMELOR TEHNICE


(IMST)

 


IMST, este un masterat in management si inginerie.
Masteratul in management si inginerie, IMST, este sustinut de unul dintre cele mai vechi colective tehnice universitare, de la Universitatea Politehnica din Bucuresti, impreuna cu profesori universitari de la Academia de Studii Economice si din Ministerul Educatiei Nationale.
Dispunem de suficiente locuri subventionate de Guvernul Romaniei. Depunerile dosarelor pentru inscriere se fac anual in luna iulie sau in prima parte a lunii septembrie.
0214029632
Un masterat de *****Mod de desfăşurare
  • Program organizat conform ciclului Bologna.
  • Masterul este sustinut de departamentul TMR din cadrul UPB.
  • Patru semestre, dintre care ultimul este destinat practicii de specialitate, proiectelor şi pregătirii disertaţiei.
  • Discipline desfăşurate modularizat.
  • Masterul are 120 puncte de credit.

 

 

 

Competenţe profesionale

 

-          Aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare şi elaborarea de studii, rapoarte sau proiecte profesionale specifice;

-       Rezolvarea unor probleme complexe prin integrarea şi implementarea ingineriei sistemelor, ingineriei calităţii, ingineriei valorii şi logisticii industriale;

-          Proiectarea asistată de calculator şi utilizarea mediilor specifice de modelare;

-          Proiectarea şi dezvoltarea de sisteme de producţie complexe în condiţii de eficienţă economică;

-          Gestionarea afacerilor la nivelul exigenţelor mediului de piaţă concurenţial, în contexte complexe şi imprevizibile;

-           Leadership şi inovare în consultanţă şi asistenţă pentru proiectarea, cercetarea şi inovarea sistemelor mecanice.

Competenţe transversale

 

-          Executarea responsabilă a unor sarcini profesionale complexe în mod obiectiv şi constructiv, în condiţii de autonomie şi independentă profesională;

-          Asumarea de responsabilităţi sociale şi etice, în calitate de lider al unui grup, sau a unei organizaţii/instituţii;

-          Autocontrolul, diagnoza şi susţinerea continuă a propriei dezvoltări profesionale. 
Plan de învăţământ masterat IMST

Sem. I

[[PASTING TABLES IS NOT SUPPORTED]]

 

Sem. II

[[PASTING TABLES IS NOT SUPPORTED]]

 

Sem. III

[[PASTING TABLES IS NOT SUPPORTED]]

 

 

Sem. IV

[[PASTING TABLES IS NOT SUPPORTED]]


 

 

 

UNIVERSITĂŢI PARTENERE:

· Technische Universitat Braunschweig-Germania

· Galway-Mayo Institute of Technology-Ireland

· Instituto Politecnico do Porto- Portugal

· Linkoping Universitet – Sweden

· University of Cassino – Italy

· University of Bilbao – Spain

 

 

 

Concursul de admitere în învăţământul postuniversitar de masterat şi studii academice se organizează (sustine) anual, într-o singură sesiune, în perioada 19-20 septembrie.

Perioadele de înscriere sunt: 14-25 iulie și 01-17 septembrie, între orele 9:00 – 15:00, la departamentul Teoria mecanismelor şi a roboţilor, Sala JC 102, Bucuresti, Splaiul Independentei 313, Sector 6, Universitatea Politehnica din Bucuresti, cladirea facultatii de Transporturi, corp JC, etaj 1.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

Fără taxe ascunse. Candidații admiși mai trebuie să achite doar o singură taxă de ȋnmatriculare ȋn valoare de 50 RON stabilită de Senatul UPB.

 

 

 

Actele necesare pentru înscriere:

0)- Pentru înscriere, un dosar plic, care trebuie să conțină următoarele documente:

1) – fișa de înscriere tip obținută de la Comisia de admitere a facultății, în care se vor menționa sub semnătură și răspundere proprie toate datele solicitate. În fișa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ștersături [la punctul 14) se completeaza la a) IMST si la b)1- IMST];

2) - două fotografii, tip buletin de identitate;

3) - diploma de bacalaureat, în original;

4) - diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia, în original;

5) - foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original;

6) - certificatul de naștere în copie legalizată;

7) – adeverința medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;

8) - certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

9) - buletin/carte de identitate în copie;

10) – chitanța de plată a taxei de admitere, obținută de la secretariatul facultății.

 

*) Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toți candidații vor fi înscriși la concursul de admitere cu numele din certificatul de naștere, inclusiv în cazurile în care din anumite motive ei și-au schimbat acest nume.

 

Locuri gratuite (plătite de stat, de Guvernul Romȃniei) pot solicita doar candidații care nu au mai beneficiat anterior de un alt masterat gratuit (plătit de Guvernul Romȃniei).

 

 


Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.